Megjelent a támogatásról szóló rendelet

A nemzetgazdasági miniszter 39/2016. (XI. 15.) NGM rendelete
a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére 2017. január 1-jétől kötelezett adózónak
az online pénztárgép beszerzéséhez nyújtott támogatásról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. alcím 14. pontjában és a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § E rendelet hatálya
a) a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 48. Pénztárgépek
cseréjének és átalakításának támogatása alcím és
b) a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 8. Pénztárgépek cseréjének
és átalakításának támogatása alcím
[a) és b) pont a továbbiakban együtt: előirányzat] felhasználására terjed ki.
2. § A rendelet hatálya
a) a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról,
használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő
szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. számú melléklete alapján
online pénztárgép használatra kötelezett adózóra (a továbbiakban: üzemeltető),
b) a pénztárgép értékesítőjére (a továbbiakban: eladó) és
c) az állami adó- és vámhatóságra
terjed ki.
3. § E rendelet alkalmazásában:
a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja
szerinti támogatás,
b) csoportmentességi rendeletek: az Atr. 2. § 2a. pontjában felsorolt bizottsági rendeletek,
c) egy és ugyanazon vállalkozás: az Atr. 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás,
d) elsődleges mezőgazdasági termelés: az Atr. 2. § 5b. pontja szerinti tevékenység,
e) halászati és akvakultúra-termék: a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről,
az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
5. cikk a) és b) pontjában meghatározott termékek,
M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 176. szám 76571
f ) gazdasági tevékenység: bármely, egy adott piacon termékek és szolgáltatások nyújtásával járó tevékenység,
amely feltételezi az ellenszolgáltatásért vállalt kockázatot,
g) mezőgazdasági termék: az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) I. mellékletében felsorolt
termékek a halászati és akvakultúra-termékek kivételével.
4. § E rendelet alapján csekély összegű (de minimis) támogatás
a) az 1407/2013/EU bizottsági rendeletnek,
b) az 1408/2013/EU bizottsági rendeletnek és
c) a 717/2014/EU bizottsági rendeletnek
megfelelően nyújtható.
II. FEJEZET
A TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
1. A támogatásra való jogosultság feltételei és a támogatás mértéke
5. § (1) Az előirányzat terhére vissza nem térítendő támogatás (a továbbiakban: támogatás) nyújtható az üzemeltetőnek
olyan pénztárgép beszerzéséhez, amely rendelkezik a pénztárgépek műszaki követelményeiről,
a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint
a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet
módosításáról szóló 9/2016. (III. 25.) NGM rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet) megállapított műszaki
követelményeknek való megfelelést igazoló forgalmazási engedéllyel.
(2) A támogatásra az üzemeltető abban az esetben jogosult, ha
a) a 2015. adóévben legfeljebb 500 millió forint nettó árbevételt ért el vagy tevékenységét 2016. január 1-jét
követően kezdte meg,
b) a támogatás iránti kérelem (a továbbiakban: kérelem) benyújtásának időpontjában az adózás rendjéről szóló
törvény alapján megbízható adózónak minősül vagy megfelel a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek és
c) a kérelem benyújtását megelőző 5 naptári éven belül az állami adó- és vámhatóság számla, egyszerűsített
számla, nyugta-kibocsátási kötelezettség két éven belüli ismételt elmulasztása, vagy be nem jelentett
alkalmazott foglalkoztatása miatt jogerősen mulasztási bírságot nem állapított meg terhére.
(3) A kérelem benyújtásának időpontjában megbízható adózónak nem minősülő üzemeltető abban az esetben
jogosult a támogatásra, ha
a) rendelkezik adószámmal és nem áll adószám-felfüggesztés hatálya alatt,
b) nem áll végelszámolási, felszámolási, csőd- vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt,
c) nem rendelkezik az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, az állami adó- és vámhatóság által
nyilvántartott túlfizetés összegével csökkentett, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 1 millió forintot
meghaladó adó- és vámtartozással, kivéve, ha arra az állami adó- és vámhatóság részletfizetést vagy fizetési
halasztást engedélyezett,
d) nem rendelkezik munkáltatóként, kifizetőként levont adó tekintetében 10 ezer forintot meghaladó
adótartozással, és
e) tevékenységét nem szünetelteti.
(4) A Rendelet 44. § (10) bekezdése szerinti mozgóbolt vagy mozgó szolgáltató helyen működő üzemeltető kizárólag
a Mód. rendelet szerinti hordozható pénztárgép üzembe helyezése esetén jogosult a támogatásra.
(5) A támogatáshoz kapcsolódóan előleg nem folyósítható.
6. § (1) A támogatást a Rendelet alapján online pénztárgép használatára 2017. január 1-jétől kötelezett adózó igényelheti.
(2) Támogatás a 2016. december 31-ig üzembe helyezett pénztárgépek után igényelhető.
(3) Támogatás iránti kérelem, illetve az eladási ár támogatás összegével megegyező részének kiutalása iránti kérelem
2017. március 31-ig nyújtható be az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az állami adó- és vámhatósághoz.
A határidő jogvesztő, igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.
7. § (1) Az üzemeltető legfeljebb összesen öt darab pénztárgép beszerzéséhez igényelhet támogatást.
(2) A támogatás mértéke pénztárgépenként 50 ezer forint.
76572 M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 176. szám
8. § (1) A támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amelyet a 4. § szerinti előírásokkal összhangban
lehet igényelni, kivéve, ha a kérelmező a támogatást kizárólag olyan tevékenységhez használja, amely nem
gazdasági tevékenység.
(2) Ha az e rendelet keretében igényelt támogatás az üzemeltető által igénybe vett más csekély összegű (de minimis)
támogatásokkal és egyéb állami támogatásokkal együttesen a 22–24. §-ok szerinti támogatáshalmozási szabályok
alapján meghaladja a vonatkozó európai uniós jogi aktusokban meghatározott határértékeket, akkor a támogatási
igény ezen határértékek nagyságáig érvényesíthető.
(3) A forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál az e rendelet kihirdetésének napján érvényes,
a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.
(4) Amennyiben a kérelmező a halászati vagy akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával vagy
forgalmazásával, illetve mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével is foglalkozik gazdasági tevékenységként,
és a támogatással érintett pénztárgépet e tevékenységeihez is felhasználja, a pénztárgép utáni támogatásnak
a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésére eső részére a 4. § b) pontja, a halászati vagy akvakultúratermékek
előállítására, feldolgozására vagy forgalmazására eső támogatás pedig a 4. § c) pontja szerinti bizottsági
rendelet alapján nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Az egyéb gazdasági tevékenységre
eső támogatás a 4. § a) pontja szerinti bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű (de minimis)
támogatásnak minősül.
(5) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésére és a halászati és akvakultúra-termékek előállítására,
feldolgozására és forgalmazására eső támogatást a kérelmező legutolsó számviteli beszámolója szerinti
árbevételnek e tevékenységekre eső aránya alapján kell meghatározni.
9. § A támogatás kiutalása a külön erre a célra megnyitott lebonyolítási számla terhére történik.
2. A támogatás igénybevételére jogosító egyedi kód iránti kérelem
10. § (1) A támogatás igénybevételére jogosító egyedi kód az állami adó- és vámhatóságtól a Rendelet 44. § (1) bekezdése
szerinti bejelentés céljára rendszeresített nyomtatványon igényelhető. A kérelmet az elektronikus bevallás
benyújtására kötelezettek elektronikusan kötelesek benyújtani.
(2) Az üzemeltetőnek a kérelemben nyilatkoznia kell a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi évben
a részére odaítélt valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatás támogatástartalmáról.
(3) A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy az üzemeltető hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás igénybevételére
jogosító egyedi kódot az eladó az állami adó- és vámhatóság internetes oldalán elérhető elektronikus lekérdező
felületen keresztül leellenőrizze.
(4) Az üzemeltetőnek a kérelemben nyilatkoznia kell arról, ha a támogatást a 4. § b) vagy c) pontja szerinti bizottsági
rendelet hatálya alá tartozó tevékenységéhez igényli.
(5) A (4) bekezdés szerinti esetben az üzemeltetőnek a kérelemben nyilatkoznia kell arról is, hogy a 4. § b) és c) pontja
szerinti bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó szabad
de minimis keret ellenőrzéséhez szükséges adatok beszerzése érdekében, valamint az Atr. 11/A. §-a szerinti
nyilvántartás működtetése céljából hozzájárul
a) nevére, adószámára,
b) az állami (de minimis) támogatás összegére és
c) az állami (de minimis) támogatás kiutalásának időpontjára
vonatkozó adatainak a nyilvántartást vezető szerv részére történő átadásához.
(6) A kérelemben fel kell tüntetni
a) a támogatásra jogosult üzemeltető következő azonosító adatait: nevét vagy elnevezését, székhelyét,
adószámát, valamint, amennyiben a kérelmező a támogatást mezőgazdasági termékek elsődleges
termeléséhez, illetve halászati és akvakultúra-termékek előállításához, feldolgozásához vagy
forgalmazásához igényli, úgy a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti
ügyfél-azonosítót és
b) a pénztárgép üzemeltetési helyére vonatkozó adatokat a Rendelet 44. § (2) bekezdés d)–e) pontja szerint.
M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 176. szám 76573
3. Eljárás a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kód iránti kérelem alapján
11. § Az állami adó- és vámhatóság a támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását az általa nyilvántartott
adatok alapján ellenőrzi.
12. § Az állami adó- és vámhatóság a kérelmet a 13. § szerint elutasítja vagy
a) a kérelem elektronikus úton történt benyújtása esetén a beérkezéstől számított 5 napon belül a kérelmet
benyújtó elektronikus tárhelyére,
b) a kérelem postai úton történő benyújtása esetén a beérkezéstől számított 8 napon belül postai úton
megküldi az üzemeltető részére – pénztárgépenként – a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kódot, amely
egyben a pénztárgép üzembe helyezésére szolgáló kód is. Az állami adó- és vámhatóság a támogatás igénybevételére
jogosító egyedi kód megküldésével egyidejűleg közli az üzemeltetőt megillető támogatás összegét is.
13. § (1) Az állami adó- és vámhatóság a kérelmet a 10. § (3) és (5) bekezdés szerinti nyilatkozatok, valamint az 5. § szerinti
feltételek bármelyikének való megfelelés hiánya esetén elutasítja.
(2) A 10. § (5) bekezdése szerint nyilatkozó üzemeltető kérelmét az állami adó- és vámhatóság abban az esetben is
elutasítja a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban folytatott tevékenységére
és a halászati és akvakultúra-ágazatban folytatott tevékenységéből származó tevékenységére eső támogatásrész
vonatkozásában, ha az Atr. 11/A. §-a szerinti nyilvántartást vezető szerv állami adó- és vámhatóság részére adott
tájékoztatása alapján a 4. § b) vagy c) pontja szerinti bizottsági rendelet mellékletében meghatározott, de minimis
támogatásra rendelkezésre álló tagállami keret kimerült.
(3) A kérelem elutasítása esetén – legkésőbb az elutasításról szóló döntés megküldésével egyidejűleg – az állami adóés
vámhatóság kizárólag a Rendelet 44. §-a szerinti üzembe helyezési kódot küldi meg az üzemeltető részére.
(4) Amennyiben az üzemeltető az elutasító döntéssel szemben jogorvoslattal él és a jogorvoslati eljárás eredményeként
megállapítást nyer, hogy az üzemeltető a támogatás igénylésére jogosult, úgy a támogatás összegét az állami
adó- és vámhatóság közvetlenül az üzemeltető részére folyósítja. A támogatás esedékessége ebben az esetben
a határozat jogerőre emelkedésének a napja.
4. Támogatás igénybevétele a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kóddal üzembe helyezett
pénztárgépek esetén
14. § (1) Az üzemeltető a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kódot a pénztárgép beszerzésekor adja át az eladónak.
(2) Az eladó a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kód érvényességét az állami adó- és vámhatóság internetes
honlapján elérhető elektronikus lekérdező felületen keresztül ellenőrzi és az érvényes kóddal rendelkező üzemeltető
részére a pénztárgépet értékesíti.
15. § Az eladó a pénztárgép (támogatással nem csökkentett) eladási áráról állítja ki a számlát. A számla alapján fizetendő
eladási árból az állami adó- és vámhatóság által a 12. § szerint közölt támogatásnak megfelelő összeg e rendelet
szerinti beszámítással kerül rendezésre, az eladási árból fennmaradó összeg az üzemeltető által pénzeszközzel vagy
más módon rendezendő.
16. § (1) Az üzemeltetőnél a számla szerinti – levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó,
támogatással nem csökkentett – vételárat kell a pénztárgép számviteli törvény szerinti bekerülési értékének
meghatározásakor figyelembe venni, a támogatás összegét fejlesztési célra kapott támogatásként (követelésként és
bevételként) kell elszámolni. A támogatás elszámolásából eredő követelés eladóra engedményezett követelésnek
minősül, amelyet a pénztárgép eladási árának kiegyenlítéseként, az üzemeltetőnek a pénztárgép beszerzéséből
származó, a pénztárgép vételárának összegében fennálló kötelezettségébe kell beszámítani.
(2) Egyéni vállalkozó üzemeltető esetében a támogatás összegét költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított
támogatásnak kell tekinteni, a támogatással összefüggésben a bevételt és a költséget a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény 19. §-ának rendelkezései szerint kell megállapítani.
17. § Az eladó a pénztárgép támogatással nem csökkentett – általános forgalmi adót nem tartalmazó – eladási árát
az értékesítés nettó árbevételeként számolja el. Az eladónak a támogatás összegét a pénztárgép számla szerinti
eladási árának részbeni kiegyenlítéseként kell figyelembe vennie. A figyelembe vételre beszámítás útján kerül
76574 M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 176. szám
sor, azaz az eladónak az üzemeltető által az eladóra engedményezett követelés átvétele miatti kötelezettségét
a pénztárgép értékesítéséből származó, a pénztárgép eladási árának összegében fennálló követelésébe kell
beszámítani.
18. § (1) Az eladási ár támogatás összegével megegyező részének kiutalását az eladó a 14. § szerint értékesített
pénztárgépek után igényelheti az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyomtatványon az eladó és az üzemeltető adatain (neve/elnevezése, székhelye, adószáma)
túl fel kell tüntetni az eladónál érvényesített, a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kódot és az igényelt
támogatás összegét.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyomtatványon igényelt támogatást az állami adó- és vámhatóság a kérelem beérkezésétől
számított 21 napon belül kiutalja vagy a kérelem elutasításáról határozatot hoz. Az állami adó- és vámhatóság
a kérelem elbírálása során vizsgálja az 5. § (1) és (4) bekezdés és a 6. § (2) és (3) bekezdés szerinti feltételek
fennállását. Az eljárás során az állami adó- és vámhatóság a kérelmezőt a számla eredeti példányának bemutatására
felhívhatja.
(4) Az állami adó- és vámhatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha annak előterjesztésére vagy
az érintett pénztárgép üzembe helyezésére a 6. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott határidő leteltét követően
került sor.
5. Támogatás igénybevétele a támogatás igénybevételére nem jogosító egyedi kóddal üzembe
helyezett pénztárgépek esetén
19. § (1) Ha a pénztárgép üzembe helyezésére nem támogatás igénybevételére jogosító egyedi kóddal került sor,
a támogatást az üzemeltető az üzembe helyezett pénztárgép után, az állami adó- és vámhatósághoz erre a célra
rendszeresített nyomtatványon benyújtott kérelmében igényelheti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtására csak a 26. §-ban meghatározott határidőt megelőzően benyújtott
kérelem alapján kiadott üzembe helyezési kóddal üzembe helyezett pénztárgép esetén van lehetőség.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet az állami adó- és vámhatóság annak beérkezésétől számított 21 napon belül
határozattal bírálja el, melynek során vizsgálja a támogatás igénybevételének 5–8. §-ban meghatározott feltételei
fennálltát. Az eljárás során az állami adó- és vámhatóság a kérelmezőt a számla eredeti példányának bemutatására
felhívhatja.
(4) Az állami adó- és vámhatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha annak előterjesztésére vagy
az érintett pénztárgép üzembe helyezésére a 6. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott határidő leteltét követően
került sor.
(5) Az állami adó- és vámhatóság a támogatás összegét a (3) bekezdés szerinti határozat jogerőre emelkedésétől
számított 15 napon belül utalja ki a kérelmező részére.
6. A támogatás igénylésekor elkövetett hiba orvoslása
20. § (1) Amennyiben a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kóddal rendelkező üzemeltető a pénztárgép üzembe
helyezésekor nem a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kódot adta át az eladó részére vagy az eladó
nem a támogatásra jogosító egyedi kódot használta fel a pénztárgép üzembe helyezésekor, úgy az állami adó- és
vámhatóság a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kérelemre utalja ki a támogatás összegét.
(2) Amennyiben az üzemeltető részére az eladó az (1) bekezdésben meghatározott okból a pénztárgépet támogatással
nem csökkentett, teljes vételáron értékesítette, úgy az üzemeltető a támogatás összegének kiutalását az állami adóés
vámhatósághoz benyújtott kérelemmel, a támogatás igénybevételére jogosító, fel nem használt egyedi kódról
kiadott igazolás, a felhasznált üzembe helyezési kódról kiadott igazolás, valamint az értékesítésről kibocsátott
számla másolatának csatolása mellett igényelheti.
(3) Amennyiben az üzemeltető részére az eladó az (1) bekezdésben meghatározottak ellenére a pénztárgépet
támogatással csökkentett vételáron értékesítette, úgy a támogatás összegének kiutalását az eladó az állami adó- és
vámhatósághoz benyújtott kérelemmel igényelheti, a támogatás igénybevételére jogosító, fel nem használt egyedi
kódról kiadott igazolás, a felhasznált üzembe helyezési kódról kiadott igazolás, valamint az értékesítésről kibocsátott
számla másolatának csatolása mellett.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti kérelmet az állami adó- és vámhatóság annak beérkezésétől számított 21 napon
belül határozattal bírálja el. Az állami adó- és vámhatóság a kérelem elbírálása során vizsgálja a támogatásra való
M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 176. szám 76575
jogosultság feltételeinek fennállását. Az eljárás során az állami adó- és vámhatóság a kérelmezőt a számla eredeti
példányának bemutatására felhívhatja.
(5) Az állami adó- és vámhatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha annak előterjesztésére vagy
az érintett pénztárgép üzembe helyezésére a 6. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott határidő leteltét követően
került sor.
(6) Az állami adó- és vámhatóság a támogatás összegét a (4) bekezdés szerinti határozat jogerőre emelkedésétől
számított 15 napon belül utalja ki a kérelmező részére.
7. A támogatás jogszerű igénybevételének utólagos ellenőrzése
21. § (1) Az állami adó- és vámhatóság a támogatás igénybevételének jogszerűségét az üzemeltetőnél, valamint az eladónál
az adózás rendjéről szóló törvény szerinti adóellenőrzés keretében utólag is vizsgálhatja.
(2) Amennyiben az állami adó- és vámhatóság megállapítja, hogy az üzemeltető a támogatásra nem jogosult, és
a részére kiadott igazolás alapján az eladó támogatás kiutalását kérte, úgy a támogatás jogosulatlan igénybevételét
és annak jogkövetkezményeit az üzemeltető terhére állapítja meg.
(3) Amennyiben az állami adó- és vámhatóság megállapítja, hogy a támogatás kiutalását kérő eladó az adott
igazoláshoz kapcsolódóan pénztárgép értékesítést ténylegesen nem végzett vagy az általa értékesített pénztárgép
nem felel meg a Rendeletben foglalt követelményeknek, úgy a támogatás jogosulatlan igénybevételét és annak
jogkövetkezményeit a támogatás kiutalását kérő eladó terhére állapítja meg.
(4) Az üzemeltetőnek és az eladónak a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell
őriznie és az állami adó- és vámhatóság ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. A csekély összegű
(de minimis) támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül
információt kell szolgáltatni.
(5) Az állami adó- és vámhatóság írásban tájékoztatja az üzemeltetőt a támogatás bruttó támogatási egyenértékben
kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.
8. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás
22. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozás részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt
csekély összegű (de minimis) támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozás esetén a 100 000 eurónak
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
(2) A támogatás mértékének megállapítása során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi
év (a továbbiakban: pénzügyi időszak) alatt odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatások bruttó
támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(3) A támogatás az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű
(de minimis) támogatásokkal az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.
(4) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú
intézkedés vonatkozásában nyújtott támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi
rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási
intenzitást vagy összeget.
9. Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás
23. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozás részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon
odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
(2) A támogatás odaítélése során a pénzügyi időszak alatt odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatások bruttó
támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(3) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében
a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig
halmozhatók az utóbbi tevékenység(ek)re tekintettel nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokkal,
76576 M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 176. szám
feltéve, ha biztosítva van, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásban.
(4) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra
ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelő ágazatra tekintettel
az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások a 717/2014/EU bizottsági rendeletben rögzített
felsőhatárig halmozhatók az utóbbi tevékenységekre tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban
nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy az elsődleges mezőgazdasági
termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű
(de minimis) támogatásban.
(5) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú
intézkedés vonatkozásában nyújtott támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi
rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási
intenzitást vagy összeget.
10. A 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás
24. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya
alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás bruttó támogatástartalma nem
haladhatja meg a 30 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a 717/2014/EU bizottsági rendelet
3. cikk (8) és (9) bekezdését.
(2) A támogatás odaítélése során a pénzügyi időszak alatt odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatások bruttó
támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(3) A halászati és akvakultúra-ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy
több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a halászati és akvakultúra-ágazatra
tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
3. cikk (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felsőhatárig halmozhatók az utóbbi tevékenység(ek)re tekintettel
nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy a halászati és akvakultúraágazati
tevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű
(de minimis) támogatásban.
(4) A halászati és akvakultúra-ágazatban, valamint a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó
ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a halászati és akvakultúra-ágazatra tekintettel
a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1408/2013/EU bizottsági rendeletben rögzített
felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységekre tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban
nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy a halászati és akvakultúraágazati
tevékenység ne részesüljön az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű
(de minimis) támogatásban.
(5) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú
intézkedés vonatkozásában nyújtott támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi
rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási
intenzitást vagy összeget.
III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
26. § A támogatás igénybevételére jogosító egyedi kód iránti kérelem legkorábban e rendelet hatálybalépését követő
8. napon nyújtható be.
27. § Ez a rendelet
a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 176. szám 76577
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági
rendelet és
c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági
rendelet
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter